Polityka Prywatności

1. Administrator i właściciel danych


Shanti sp. z o.o. (dalej: „Shanti”) jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. 

2. Cel


Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Shanti w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.jogashanti.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych


I. Formularz kontaktowy

Shanti może gromadzić dane Użytkowników kontaktujących się z Shanti za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.jogashanti.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia  Shanti kontaktu z Użytkownikami. Udostępniany przez Shanti formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z działalnością Shanti.

II. Dane gromadzone przez stronę WWW

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Shanti, Shanti jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe. Takie dane mogą obejmować przykładowo adres IP. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej.

III. Akcje promocyjne

Okazjonalnie w Shanti organizowane są akcje promocyjne i reklamowe. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach są przetwarzane przez Shanti zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach i reklamach, w taki sam sposób w jaki przystąpił do konkursu lub akcji.

4. Wykorzystanie zgromadzonych danych


I. Shanti przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; 
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług osób trzecich;
  • obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy;
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

II. Shanti jest uprawniona do przechowywania zgormadzonych i śledzonych na stronie internetowej danych wyłącznie w zakresie powyżej określonych celów biznesowych. 

5. Metody kontroli po stronie Użytkownika


I. Użytkownik Shanti na mocy RODO ma prawo skorzystać z następujących praw:

  • prawa do informacji- w Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie informacje co do celu przetwarzania danych Użytkowników wraz z podaniem podstawy prawnej tego przetwarzania, okresu przetwarzania danych osobowych, informacji co do przysługujących Użytkownikom praw, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • prawa dostępu- Użytkownik Shanti ma prawo do uzyskania dostępu do danych, które są przetwarzane przez Shanti. Użytkownik może również otrzymać kopię danych. Możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej www.jogashanti.pl lub poprzez bezpośredni kontakt z Shanti- mailowy bądź telefoniczny.  
  • prawa do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)- Użytkownik ma prawo zażądać od Shanti usunięcia swoich danych. Nastąpi to wówczas, gdy Użytkownik rozwiąże z Shanti umowę oraz nie będzie innej podstawy prawnej, która będzie nakładała na Shanti obowiązek dalszego przetwarzania danych Użytkownika. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Shanti jest  zobowiązana prawnie, aby dalej przetwarzać dane Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym poinformowany. 
  • prawa do przenoszenia danych- Na pisemną prośbę Użytkownika przeniesienia danych w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnego żądania Użytkownika, Shanti prześle na wskazany adres mailowy Użytkownika plik ze zgromadzonymi danymi. W ramach prawa do przenoszenia danych Użytkownik może wskazać podmiot, któremu zostaną przesłane dane Shanti. 

II. Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych może zostać cofnięta przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.jogashanti.pl lub poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.


III. Przeglądarki internetowe udostępniają możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

6. Bezpieczeństwo


Dane zbierane przez Shanti są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 

7. Zmiana postanowień


W razie konieczności Shanti może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności Shanti poinformuje Użytkowników.

Dane kontaktowe


Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.jogashanti.pl.